Условия и цени

Условия за наемане на Атракционите и забавите

Основната схема на ценообразуване на въпросните забави и атракциони се базира на

Първа стъпка

Броят на наетите атракциони в пакет от 1 и повече. Броят на операторите (служителите), които ще ги обслужват.

Втора стъпка

Времето през което протича мероприятието (дата, месец и година), както и времето (сроковете) за монтаж, експоатация и демонтаж на атракционните съоръжения.

Трета стъпка

Разстояние до мястото (местноста) определено за мероприятието от местостоянката на Атракционите и техниката с която ще се превозят.

Четвърта стъпка

Допълнително уточняване на фактори улесняващи или възпрепятстващи дейноста към момента на датата и часа на организиране на въпросното събитие.

Пета стъпка

Вида на моторните превозни средства, с които се транспортират.

Шеста стъпка

И други подобни в този контекст с цел, навременното и качествено изпълнение на услугата.

Ценообразуване на услугата „Отдаване на Атракции под наем“

Цената се определя на място и се формира от 6-те точки от схемата. Съобразно договорените условия, наемодателят предоставя квалифициран персонал за качественото и безопасно експлоатиране на атракционите.
При желание и на двете страни, в договора е включена клауза за допълнителни условия.

Стъпка 1

След предварителен информативен разговор между наемодателя и наемателя, двете страни се договарят за втори информативно проучвателен разговор на мястото, където наемателя възнамерява да разположи атракционите към въпросното мероприятие.

Стъпка 2

Наемателя се задължава да се запознае и да е наясно с пълните условия по договора по наемането на атракционите.

Стъпка 3

Наемодателя представя пълна и изчерпателна информация относно безопасната експлоатация на атракционите на място, както и качественото им захранване с ел. енергия.

Стъпка 4

Наемодателя се задължава след обстойно и внимателно проучване на терена предоставен от наемателя, да проведе оглед и предостави изчерпателна информация относно безопасното и качествено експлоатиране на атракциите

Стъпка 5

След втори проучвателен разговор на място определено за поставяне на атракционите от наемателя за тяхното експлоатиране, между наемодателя и наемателя се сключва договор за наем на атракциите, където се определя цената, сроковете и условията по наемането на забавите. След договаряне на условията по извършване на услугата и сключване на договора, наемателя се задължава да преведе 50% от договорената сума, която се внася в срокове договорени между наемодателя и наемателя. Изпълнителя осигурява договорения брой атракциони в определения срок и осигурява експлоатацията им по предназначение до приключване на въпросното мероприятие в срокове определени в договора

Стъпка 6

Останалите 50% се превеждат непосредствено преди началото на въпросното мероприятие, договорено със срокове по договора. Осигуряване на подходящи условия за безпроблемната работа и експлоатация на съоръженията по време на мероприятието. Осигуряване на условия за безпроблемното демонтиране и прибиране на атракционите и забавите след приключване на въпросното мероприятие.

Стъпка 7

Договорената сума може да се преведе по банков път или кеш, но в срокове определени по договора между страните.

Условие за наема и сключване на договор

При отказ от страна на наемателя, невъзможност за приключване на въпросното мероприятие и промяна на обстоятелствата относно промяна на дата или поради невъзможност за провеждане на мероприятието заради лоши атмосферни условия, рискът се поема от наемателя. Предварително платената сума от 50% по договора остава в полза на наемодателя. Наемателя може да прекрати условията по договора при взаимно съгласие, но не по късно от крайната дата на насроченото мероприятие.